Tennisschool Overveen
Voor elk niveau

Lesreglement

01. Op het moment dat u er nog geen inschrijfformulier van u is ontvangen (door bijvoorbeeld een telefonische afspraak) zouden wij u willen verzoeken dit alsnog in te vullen en aan uw train(st)er of les-adres af te geven.

02. Onder lesuur wordt een tijdseenheid van 60 minuten verstaan, een half lesuur is 30 minuten.  Eerste 5 minuten gebruiken we voor inspelen en/ of een warming-up.

03. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist(e). Wanneer u bent verhinderd voor een groepstraining, bel dan zo snel mogelijk naar de locatie van de lessen, zodat wij weten waar u bent en eventueel een vervang(st)er voor u kunnen vinden.

05. Compensatie-lessen en/of inhaaltrainingen zijn niet mogelijk. Wanneer er door afwezigheid van een leerling een plaats vrij komt in een lesgroep zou u kunnen worden benaderd, u kunt er echter niet van uit gaan en/of eisen.

06. Wanneer u onverhoopt (door een blessure, etc.) meer dan 50% van de cursus heeft moeten missen, zal 50% van de gemiste lessen worden vergoed en/of worden gecompenseerd.

07. Bij verhindering van privélessen, gelieve minimaal 48 uur voor aanvang door te geven aan de train(st)er, anders zijn wij genoodzaakt de les in rekening te brengen.

08. Parken, waar geen hal ter beschikking is, geldt het volgende voor, bij omstandigheden (calamiteiten, slecht weer, droogte, etc.) waardoor de les niet door kan gaan, hetgeen de groundsman en bestuur bepaalt; 1:3. D.w.z. dat wanneer er 3 t/m 5 lessen niet door konden doorgaan, er 1 les zal worden ingehaald. 6 t/m 8 Lessen geannuleerd betekent dat 2 lessen worden ingehaald. Inhaallessen worden apart met u afgesproken.

09. Het totale lesgeld (nota/bevestiging wordt opgestuurd), dient tenminste voor de tweede les te zijn voldaan. Lesgeld boven de 550 Euro mag in twee termijnen worden betaald. Het eerste deel bij, of voor de tweede les, het tweede deel bij, of voor de tweede helft van de cursus.

10. De trainingen tot 6 personen vinden op 1 baan plaats en de lessen tot 10 personen vinden op 2 banen plaats. M.u.v. van de jongste (blauwe/ rode jeugd, deze lessen worden tot 12 pers. op 1 baan gegeven). Voor ballen wordt gezorgd en u kunt eventueel een racket in bruikleen krijgen voor de eerste lessen.

11. T.S.O is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de lessen ontstaan.
Onder schade wordt ook overmacht verstaan. D.w.z. een niet-toereikbare tekortkoming zoals, maar niet beperkt tot; oorlog, oproer, mobilisatie, binnen - buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie of dreiging van deze e.d. omstandigheden., bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, epidemieën, pandemieën, weersomstandigheden e.d. en overige zwaarwegende redenen aan de kant van T.S.O


12. Bij  verhindering van de train(st)er zal een les zo mogelijk en in overleg worden ingehaald in bijvoorbeeld een vakantie- of inhaalweek.

13. Voor verzoeken betreffende restitutie, e.d., kunt u uitsluitend schriftelijk terecht bij de technisch- coördinator. Eventuele restitutie kan pas ingaan op de datum, dat het verzoek is ontvangen.

14. Bij plaatsing voor een les of cursus op de door de cursist zelf opgegeven voorkeursdag(en) en tijd(en), kan de cursist de les of cursus niet annuleren. U kunt wel een vervang(st)er van hetzelfde niveau sturen. Dit dan wel opnemen met uw train(st)er.

15. Bij verzoeken betreffende een bepaalde train(st)er, lesdag en lestijd, wordt er door de organisatie naar gestreefd dit te realiseren, een garantie kunnen wij u helaas niet geven.

16. Bij inschrijving voor een les of cursus, gaat de cursist(e) akkoord met elke train(st)er, die door TSO wordt ingezet voor het geven van de lessen (ook bij wisseling of invallen).

17. Indien het cursusgeld niet of niet tijdig wordt betaald, wordt de inning daarvan uit handen gegeven, waarbij de noodzakelijke invorderingskosten voor rekening komen van de cursist(e). Bij achterstallige betaling kan rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.

18. Baanregels; altijd slepen (bij buitenbanen) en ballen verzamelen na een les. Graag lichte kleuren v.w.b. tenniskleding en geen grof/zwart profiel v.w.b. tennisschoenen.
E-mailen
Bellen
Map
Info